Skip to main content

Co to jest projekt kapitałowy?

  • Geoff

Projekt kapitałowy to taki, który wymaga znacznych nakładów pieniężnych na budowę, utrzymanie lub ulepszanie aktywów. Może to obejmować aktywa, takie jak struktury, sprzęt i inwestycje niematerialne, takie jak portfele patentowe dla firmy informatycznej. Regularne inwestycje kapitałowe mogą być konieczne do rozwoju wewnątrz firmy, a także jednostki rządowej, takiej jak miasto lub państwo. Finansowanie, takie jak pożyczki i obligacje, może być konieczne do pokrycia wydatków związanych z inwestycją i jest obliczonym ryzykiem podejmowanym w nadziei, że składnik aktywów się zwróci.

Niektóre projekty kapitałowe wymagają budowy lub nabycia nowych aktywów. Firmy mogą na przykład budować nowe magazyny lub kupować nowe urządzenia produkcyjne w celu zwiększenia wydajności na linii. Powinno być możliwe wykazanie, w jaki sposób inwestycja przyczyni się do poprawy, dzięki analizie przed rozpoczęciem pracy. Projekt może zwiększyć wydajność, obniżyć koszty długoterminowe, pozwolić na produkcję nowych komponentów lub zaoferować inne korzyści. Analitycy mogą również przygotowywać raporty w celu udokumentowania, kiedy i jak inwestycja się zwróci.

Utrzymanie jest zwykle konieczne, aby utrzymać funkcjonalność składnika aktywów, i często jest to forma projektu inwestycyjnego. Idealnie, regularna konserwacja może zapobiec kosztownym czynnościom, takim jak rozwiązywanie problemów spowodowanych zbyt długim oczekiwaniem na malowanie i inne rutynowe potrzeby. Przykład konserwacji w skali projektu kapitałowego można zobaczyć w Golden Gate Bridge w Kalifornii, który wymaga regularnych powłok nowej farby, aby zachować swój charakterystyczny kolor i chronić leżącą pod nią strukturę.

Modernizacja, rozbudowa i ulepszenie istniejących aktywów to także potencjalne projekty kapitałowe. Jeśli działania te będą wymagały niezwykle dużych sum pieniędzy w porównaniu z kosztami, przychodami i ogólną wartością netto, mogą należeć do kategorii projektów kapitałowych. Takie działania nie tylko utrzymują funkcjonalność zasobu, ale zwiększają funkcjonalność w pewien sposób, aby poprawić go w dłuższej perspektywie. Na przykład hotel może dodać kolejne skrzydło, aby zwiększyć liczbę gości i zwiększyć przychody w przyszłości.

Finansowanie projektów kapitałowych może być dostępne za pośrednictwem inwestorów indywidualnych, a także banków i dotacji, w zależności od charakteru projektu. Warunki określone w ramach umowy o finansowaniu mogą obejmować regularne sprawozdania z postępów, a także dowody wyraźnej kontroli projektu w celu ograniczenia ryzyka przekroczenia kosztów i problemów z harmonogramem. Aranżowanie finansowania może być skomplikowane w przypadku takich aktywów, jak mosty, których nie można dokładnie przejąć i sprzedać, jeśli budowniczy nie wywiąże się z pożyczek. W takich przypadkach mogą być konieczne specjalne papiery wartościowe, aby zapewnić firmę finansującą, że będzie w stanie odzyskać fundusze, jeśli wystąpi problem z projektem inwestycyjnym.